Rekrutacja krok po kroku

Prowadzimy rekrutację utalentowanej młodzieży do programu pomocy wybitnie zdolnym.

Czekamy na kompletne wnioski zgłoszonych uczniów, które należy dostarczyć do naszego biura w wersji papierowej.

Termin został przedłużony i upływa 15 lipca. Na prace plastyczne czekamy do końca lipca. Liczy się data stempla pocztowego.


Plener w Kruszwicy 2012 – fot. W. Romański

Etapy rekrutacji do programu pomocy wybitnie zdolnym

1. Należy wpisać dane kontaktowe nowych kandydatów w formularzu na stronie internetowej do 24 czerwca (lub przesłać nam je inną drogą, np. mailem).

2. Należy przesłać tradycyjną pocztą kompletny wniosek (list, prace, dyplomy, rekomendacje) do 15 lipca.

3. Plastycy mają czas na dostarczenie oryginałów prac do 31 lipca.

4. Wyniki rekrutacji ogłosimy na początku października.

5. Pierwsze zajęcia rozpoczną się w listopadzie. 

Jak napisać wniosek?

W przypadku uzdolnień naukowych kolejnym etapem jest napisanie szczegółowej wypowiedzi kandydata na temat jego osiągnięć i zainteresowań w oparciu o pytania zamieszczone na naszej stronie.  Prosimy także o przesłanie swoich prac (opracowań, prac badawczych, prób literackich). Warto też dołączyć kserokopie dyplomów z olimpiad i konkursów przedmiotowych, a także – rekomendację nauczyciela lub dyrekcji szkoły.

Muzycy, plastycy i tancerze nie muszą pisać listu.

W przypadku uzdolnień plastycznych należy przedstawić do 31 lipca 5 rysunków, 15 szkiców „szybkich” i 10 prac w dowolnej technice (malarstwo, rzeźba, grafika) stanowiących wypowiedź artystyczną na dowolny temat (z potwierdzeniem przez szkołę samodzielności ich wykonania).

W przypadku uzdolnień muzycznych niezbędne jest przedstawienie wyników udziału w przesłuchaniach lub konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych (kserokopie dyplomów), a także opinii nauczyciela prowadzącego naukę na głównym instrumencie.

Wnioski należy przesyłać wyłącznie tradycyjną pocztą na adres naszego biura:

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
ul. Pasteura 5A, 02-093 Warszawa

 

Więcej o rekrutacji:  fundusz.org/rekrutacja

 

Szukamy ludzi z pasją!

Tej wiosny minęła 30. rocznica uruchomienia programu. Co roku Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci otacza opieką finansową oraz merytoryczną ponad pół tysiąca zdolnych dzieci – uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych. Wśród stypendystów są osoby o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, ale także plastycznych, baletowych i muzycznych.

Nominacje Funduszu są przyznawane osobom, które mają znaczące osiągnięcia i chcą pracować nad swoim rozwojem. Fundusz zapewnia bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, takich jak: obozy naukowe, warsztaty badawcze, seminaria. Organizuje warsztaty muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy. Pomaga też finansowo stypendystom w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich oraz naukowych i artystycznych konkursach międzynarodowych.

Wnioski nadesłane w czerwcu i lipcu będą oceniane całe lato. Zakończenie rekrutacji oraz ogłoszenie wyników planowane jest na początku października 2013 roku.

– Chętnie widzielibyśmy w naszym programie pomocy wybitnie zdolnym wszystkich zgłaszających się, ale niestety miejsc jest zawsze mniej niż chętnych. Spośród docierających do nas zgłoszeń staramy się co roku wybrać te, których autorom najbardziej potrzebna jest nasza pomoc – wyjaśnia Maria Mach, dyrektor biura KFnrD. – Dlatego właśnie prosimy każdą zgłoszoną osobę o wysłanie do nas listu z informacją o tym, czym się interesuje i jak stara się rozwijać własne zainteresowania. To, co kandydaci piszą sami o sobie ma dla nas największe znaczenie.

Podstawowym kryterium przyjęcia do programu są udokumentowane wyniki pracy w zakresie zainteresowań młodych badaczy. Kwalifikacja przeprowadzana jest w 4-stopniowej procedurze: opiniowanie wniosków przez poszczególnych specjalistów, typowanie do poszczególnych grup przez zespoły specjalistów i Komisję Stypendialną, składającą się z przedstawicieli różnych dyscyplin, podjęcie decyzji przez Zarząd. Jesienią nominacje są wręczane nowym stypendystom na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

 

 Serock 2012 / fot. S. Soberski

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to stowarzyszenie naukowców, lekarzy, twórców i studentów działające od 1981 roku. Zarząd organizacji zadecydował o wspieraniu wybitnie zdolnych 30 marca 1983 roku. W roku szkolnym 1983/1984 nominacje na stypendystów wręczono 56 uczniom szkół podstawowych i średnich z 22 województw. W latach 1983-2012 przyznano 12124 rocznych nominacji do udziału w programie Funduszu uczniom z całego kraju, w tym – bardzo wielu pochodzącym ze wsi i małych miejscowości.

W roku szkolnym 2012/2013 przyjęliśmy do programu 523 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ze wszystkich 16 województw. Wśród nich jest 341 młodych naukowców, 134 muzyków, 36 plastyków i 12 tancerzy.  102 osobom przyznano honorowy tytuł Stypendysty KFnrD, w tym 54 – po raz pierwszy.