...
  • PL   EN

Polska Edycja EUCYS – laureatów poznamy 1 kwietnia!

Polska Edycja EUCYS – laureatów poznamy 1 kwietnia! 1200 628 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
Już za dwa dni stanie się jasne, kto zdobędzie nagrody w konkursie Odkrycia – Polska Edycja EUCYS. 26 młodych naukowców z całej Polski przez dwa dni będzie wprowadzać jurorów w tajniki swoich badań, opowiadać o motywacjach i przeszkodach w realizacji projektu, w końcu – przekonywać o potencjale naukowym lub wdrożeniowym uzyskanych wyników. Laureatów poznamy w sobotę 1 kwietnia o godz. 18.00.

Uroczystość poprzedzi otwarta dla publiczności sesja plakatowa, podczas której będzie można poznać autorów finałowych prac i ich projekty. Zapraszamy od godziny 17.00. Werdykt Jury wyłoni m.in. skład reprezentacji Polski na międzynarodowe finały EUCYS, które odbędą się we wrześniu w Brukseli.

Streszczenia finałowych prac znajdują się w KATALOGU ODKRYCIA 2023


Zwykle udział w konkursie naukowym to szansa na przywileje w rekrutacji na studia, możliwość startu w etapie międzynarodowym, a niekiedy także nagrody finansowe lub rzeczowe. Odkrycia dają to wszystko, ale co ważniejsze przynoszą też:

  • gwarancję rzetelnej oceny i wsparcia merytorycznego – od recenzji specjalistycznych, przez rozmowy z członkami jury, po konsultacje eksperckie dla autorów prac,
  • możliwość nawiązania cennych kontaktów naukowych wśród doświadczonych badaczy, ale także rówieśników z pasją,
  • satysfakcję i motywację do podążania obraną ścieżką naukową oraz do realizacji samodzielnych projektów badawczych.

Laureaci wcześniejszych edycji Odkryć właśnie te doświadczenia cenią najbardziej: „Dzięki EUCYS nauczyłem się dosłownie wszystkiego: hydrodynamiki, analizy danych, symulacji, przeprowadzania eksperymentów, ale przede wszystkim współpracy, umiejętności dyskusji, dążenia do postawionego celu, cieszenia się nauką i wspólnie przeżywaną przygodą” – wspomina młody fizyk Michał Bączyk, współautor projektu wyróżnionego I nagrodą główną w EUCYS 2015 w Mediolanie. Także dr Agata Karska, która otrzymała nagrodę specjalną podczas EUCYS 2005 w Moskwie twierdzi, że konkurs był dla niej ważnym doświadczeniem: „pozwolił mi poznać metody pracy badawczej oraz bardziej świadomie wybrać ścieżkę kariery”.

Sylwetki kilkorga laureatów z poprzednich lat znajdują się w zakładce ZACZYNALI OD EUCYS.

Prace zgłoszone do Polskiej Edycji EUYCS są niekiedy bardzo zaawansowane technologiczne lub zagłębione w wąskiej dziedzinie wiedzy, że bywają trudne do zrozumienia dla laików. Aby pomóc zrozumieć ich treść, a jednocześnie w pełni docenić walory naukowe i wysiłek młodych naukowców posłużymy się cytatami z recenzji, które od lat są ważnym elementem procedury konkursowej.

1. Kacper Błachut
O pewnym problemie przeliczania unikalnych przekształceń na zbiorach skończonych
Nie wyobrażam sobie, że w II klasie liceum mógłbym wykonać podobną pracę. Jestem pewien, że nawet nie byłbym w stanie podobnej pracy zrozumieć. Nie przypominam sobie żadnego z moich uczniów, którzy w II klasie mogliby wykazać się wiedzą z kombinatoryki, teorii grup i geometrii potrzebną do wykonania takiej pracy. Jestem naprawdę pod wrażeniem.

2. Zofia Bugiel, Alicja Piszko i Julia Piszko
Zwiększanie wytrzymałości tafli lodowej oraz odporności naczyń z zamarzającą cieczą na pękanie
Praca zawiera opisy doświadczeń, które nie są standardowo wykonywane w szkołach, a zatem autorki wykazały się kreatywnością i dodatkowo pomysłowością wykorzystując proste narzędzia dostępne w domu.

3. Bartłomiej Bychawski
Trzecia liczba pitagorejska ciał liczbowych stopnia 2
Autor zajął się innymi [niż liczby naturalne i wymierne]ciałami liczbowymi i w każdym z nich znajduje element, który nie jest sumą dwóch sześcianów, a wykorzystuje do tego celu elementy teorii krzywych eliptycznych.

4. Krystian Fularski
Analiza in silico wpływu wyciszenia genów odpowiadających za syntezę białek wiążących przycentomerowy satelitarny DNA na proliferację komórek w kontekście nowej strategii przeciwnowotworowej terapii genowej
Idea, by zahamować ekspresję HMGA1 w nowotworach jest na tyle interesująca i ważna, że inhibitory białka poszukiwane są od dawna. Wysoka ekspresja HMGA1 jest negatywnym czynnikiem rokowniczym w większości nowotworów. Oryginalność pomysłu Autora polega na tym, że oparł się na innych przesłankach niż [dotychczas badane]. (…) Pomysł, by wywołać śmierć komórki poprzez destabilizację organizacji DNA w jądrze komórkowym jest bardzo dobry, a przede wszystkim – nowatorski.

5. Katarzyna Furmanek
Wpływ propolisu na Cutibacterium acnes w aspekcie zapobiegania antybiotykooporności bakterii
Na szczególną uwagę zasługuje trafność w wyborze tematyki badań i zaproponowanie do badań surowca naturalnego. Autorka dotyka niezwykle ważnej tematyki lekoodporności bakterii (…) Projekt ma wysoki potencjał wdrożeniowy, dlatego wyrażam nadzieję że Autorka będzie go kontynuowała.

6. Oliwia Górska i Karolina Markiewicz
Wpływ obecności nawozów azotowych (saletrzanych, mocznikowych i amoniakowych) oraz podwyższonej temperatury wody na parametry historii życia osobników Daphnia pulex
Przeprowadzony przez uczennice eksperyment badawczy i jego wyniki uzupełniają wiedzę na temat wpływu nawozów azotowych pochodzących z sektora rolniczego na organizmy bezkręgowe wód powierzchniowych oraz dodatkowo uwzględniają czynnik podwyższonej temperatury środowiska wodnego.

7. Maksymilian Gozdur
Instytucje sprawiedliwościowe przewidziane w procedurze karnej Polski i Francji a standardy rzetelnego procesu zawarte w normach prawa międzynarodowego i procesy resocjalizacji skazanych
Docenić należy postrzeganie przez Autora prawa – zarówno w jego kształcie normatywnym, jak i aktów jego stosowania – jako zjawiska społecznego, na który wpływmają inne czynniki. Autor wyszczególnia wiele takich czynników – od poziomu demokracji do wydarzeń historycznych.

8. Kinga Guzek, Kazimierz Łotowski i Antoni Mroczkowski
Nanocząstki jako potencjalne nośniki biologicznie czynnych substancji przyspieszających kiełkowanie nasion i wzrost rukoli (Eruca Vesicaria L. Cav.) oraz roszponki (Valerianella Locusta Latter. Em. Betcke) uprawianych w sztucznych warunkach środowiska
Ogrom wykonanej pracy, zarówno przy planowaniu eksperymentów, przygotowaniu pomieszczenia do uprawy roślin, nanomateriałów i liczbie wykonanych pomiarów zasługuje na wielkie uznanie. Należy docenić pomysłowość Młodych Naukowców, wybór bardzo aktualnego i ważnego tematu badawczego, umieszczenie go na tle aktualnego stanu wiedzy w oparciu o adekwatnie dobraną literaturę naukową oraz doskonałe uzasadnienie zastosowanych do eksperymentów substancji modyfikujących kiełkowanie i wzrost roślin oraz kiełkowanie nasion.

9. Bogdan Jabłoński, Oliwia Raniszewska i Wiktoria Sadowska
Skin Preventer – system wspomagania diagnostyki zmian skórnych
Autorzy wzięli za cel opracowanie urządzenia do identyfikacji zmian skórnych, które mogłoby być wykorzystywane w profilaktyce zachorowań na nowotwory złośliwe skóry. Choć projekt wymaga jeszcze dalszej pracy i szeregu prób klinicznych, to recenzenci oraz jurorzy są zgodni, że idea jest bardzo ciekawa, a zastosowane interdyscyplinarne metody dają podstawy, aby rozważać przydatność urządzenia.

10. Kacper Juśkiewicz
Zastosowanie wysokorozdzielczych pomiarów wilgotności w nawożeniu i nawadnianiu jako filar rekultywacji gleb w warunkach zmian klimatycznych
Młody badacz podjął aktualny problem monitoringu stanu wody w glebie, co bezpośrednio wiąże się z zagadnieniem suszy i degradacji gleb. Na uwagę zwraca kompleksowość opracowanego systemu pomiarowego.

11. Aleksandra Kobyłecka
Potencjalne wykorzystanie octu jabłkowego i ekstraktu z pestek grejpfruta w prewencji zapalenia wsierdzia spowodowanego bakterią Staphylococcus epidermidis
Recenzenci, choć wskazują, że Autorka nie ustrzegła się błędów metodologicznych, to potwierdzają, że pojęła temat bardzo aktualny i ważny dla pacjentów kardiochirurgicznych. Co więcej wskazują, że praca ma potencjał rozwojowy, a przeprowadzenie dalszych badań zweryfikuje jego możliwości wdrożenia tych rozwiązań do życia klinicznego.

12. Michał Lipiec
W poszukiwaniu grafenowego adsorbentu CO2
Układy SAC (Single-Atom Catalysts) to obecnie jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań w katalizie heterogenicznej. Ich atutem jest zmniejszenie zapotrzebowania na metale szlachetne, a więc potencjalne umożliwienie bardziej ekologicznej produkcji związków chemicznych na potrzeby wielu zastosowań. Łącząc idee stosowanej chemii kwantowej, elektrokatalizy oraz green chemistry, praca Michała Lipca podejmuje problemy niezwykle aktualne i ważne – zarówno z perspektywy poznawczej, jak i aplikacyjnej.

13. Gniewoj Michalewski
Ruch narciarza po wzgórzu z uwzględnieniem tarcia i oporu powietrza. Klasyczny problem, urzeczywistniający się z zastosowaniem podejścia analitycznego i perturbatywnego
Autor przedstawia ciekawe wyniki dotyczące zagadnienia ruchu ciała na półkuli w realistycznych warunkach, to znaczy biorąc pod uwagę siłę ciężkości, tarcie oraz opór powietrza. Szczególnie ważne są ich zastosowania w fizyce sportów narciarskich.

14. Piotr Olbryś
Przewidywanie energii trypletowych fotouczulaczy karbonylowych różnymi metodami obliczeniowymi
Autor postawił sobie zadanie, aby zbadać proces fotofizyczny polegający na przeniesieniu energii trypletu z donora na akceptor. Bardzo ciekawe jest to, że autor nie ograniczył się do jednej wybranej cząsteczki, lecz zbadał ich aż 14. Ciekawy jest dobór cząsteczek pod kątem ich właściwości elektrono-donorowych.

15. Jakub Pawlak
O pewnym przekształceniu geometrycznym
Punktem wyjścia pracy jest znane z geometrii przekształcenie przyporządkowujące dowolnemu n-kątowi W nowy n-kąt W’, którego wierzchołkami są środki boków W. Autor bardzo pomysłowo nie tylko traktuje punkty płaszczyzny jako liczby zespolone, ale koduje cały wielokąt jako pewną sumę funkcji wykładniczych, przy których stoją współczynniki związane z wierzchołkami wielokąta. W wyniku tego nasze przekształcenie geometryczne staje się dość nieoczekiwanie różniczkowaniem funkcji zespolonej, co z kolei pozwala użyć metod analizy matematycznej.

16. Szymon Perlicki
Nowa metoda konstrukcji algorytmów szyfrowania odpornych na kryptoanalizę różnicową i liniową
Projekt dotyczy zagadnień związanych z tworzeniem szyfrów blokowych odpornych na kryptoanalizę. Autor koncentruje swoją uwagę na zagrożeniach związanych z kryptoanalizą różnicową i liniową i proponuje metodę konstrukcji rodziny szyfrów blokowych z wbudowaną odpornością na rzeczone typy ataków.

17. Klaudia Wojtasik
Polski język niebinarny – studium lingwistyczno-społeczne
Autorka wybrała do analizy temat nowy, trudny i w niewielkim stopniu opracowany. Choć ważny, ponieważ należy się spodziewać, że w języku nastąpią zmiany, które ułatwią komunikację osób niebinarnych i uwzględnią ich potrzeby komunikacyjne. Autorka opracowania doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jednostki języka nie występują w izolacji, a tworzą system i podlegają różnym mechanizmom fleksyjnym i składniowym. Jednocześnie są uwarunkowane zmianami społeczno-kulturowymi, dlatego stosuje różne metody badawcze z zakresu gramatyki współczesnej (i historycznej) oraz socjolingwistyki, co daje nowe zastosowanie znanych metod.

18. Michał Żelazik
Relacje między czasem trwania snu, pojemnością pamięci roboczej i częstością błądzenia myślami u uczniów szkół ponadpodstawowych
Niewystarczająca ilość i niska jakość snu mają negatywne konsekwencje dla funkcjonowania poznawczego nastolatków. (…) Badania Michała Żelazika mogą stanowić element ważnego, podłużnego badania aplikacyjnego, gdzie można analizować, czy interwencje poprawiające długość i jakość snu u nastolatków przełożą się na lepsze osiągnięcia edukacyjne poprzez lepszą koncentrację uwagi na materiale szkolnym i poprzez redukcję zakłócającego błądzenia myślami.

19. Zuzanna Żyra
Porównanie skuteczności fermentacji mlekowej w różnych rodzajach napojów roślinnych
Prostota [zaproponowanych rozwiązań] i pomysł zastosowania znanych szczepów bakteryjnych do nietypowych matryc roślinnych może zachęcić potencjalnych producentów przemysłowych do realizacji projektu w ramach wdrożenia.

Konkurs UE dla Młodych Naukowców (European Union Contest for Young Scientists  – EUCYS) skupia młodzież zainteresowaną nauką z kilkudziesięciu krajów. Polska edycja EUCYS organizowana jest od 1995 roku przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci.

Do Odkryć przyjmowane są prace teoretyczne lub doświadczalne z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych oraz społecznych, a także projekty techniczne. Badania muszą być zrealizowane przez uczniów przed zakończeniem edukacji na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Mogą być prowadzone indywidualnie lub w dwu- i trzyosobowych zespołach.


Patronat honorowy:


Organizację EUCYS w Polsce
wspiera:

Huawei

Patroni medialni: