...
  • PL   EN

Zasady kwalifikacji zgłoszeń do udziału w Programie pomocy wybitnie zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci (2015)

Celem Funduszu jest udzielanie pomocy w rozwoju zainteresowań i w rozwoju ogólnym wybitnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnikami programu pomocy wybitnie zdolnym mogą być uczniowie szkół podstawowych, którzy ukończyli 4 klasę, oraz uczniowie gimnazjów i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych do ukończenia szkoły. Dla uczniów kl. 1-4 szkół podstawowych (i ich rodziców) przewidujemy inne formy pomocy, takie jak: korespondencyjne koło matematyczne, zadania i wskazówki lekturowe oraz porady dla rodziców na stronie internetowej.

Podstawową cechą korzystających z pomocy Funduszu powinny być wybitne uzdolnienia, czyli umiejętność rozwiązywania niestandardowych problemów lub niestereotypowego rozwiązywania problemów standardowych. Powinni oni mieć autentyczne zainteresowania i być aktywni w ich rozwijaniu.

Kryterium decyzji o udzieleniu pomocy Funduszu jest aktywność własna i osiągnięcia w rozwijaniu zainteresowań, w szczególności: wyniki własnej pracy badawczej i artystycznej, własne prace naukowe lub własna twórczość literacka, sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz współpraca z placówkami naukowymi i kulturalnymi. Uwzględniane są przy tym uwarunkowania środowiskowe.

Zgłoszenia do programu Funduszu może dokonać dowolna osoba lub instytucja (w tym: rodzice, szkoła oraz sam zainteresowany).

W przypadku osób, które były już pod opieką Funduszu, ważną rolę spełniają opinie z obozów i zajęć. Od osób takich wymaga się większych osiągnięć, niż od osób zgłaszanych po raz pierwszy. Nominacje do grona korzystających z pomocy Funduszu są przyznawane w 3 kategoriach: stypendyści, podopieczni, kandydaci. Nominacje na stypendystę są przyznawane w zasadzie uczniom szkół ponadpodstawowych. Każdorazowo nominacja przyznawana jest na jeden rok szkolny. W kolejnych latach, jeśli zgłaszający się spełnia kryteria wiekowe, podstawą kwalifikacji jest sprawozdanie z pracy w mijającym roku.

Stypendystą może zostać uczeń, którego osiągnięcia czy wyniki pracy wskazują jednoznacznie na wybitne uzdolnienia. Do grupy podopiecznych zaliczani powinni być uczniowie posiadający znaczące osiągnięcia czy wyniki pracy, ale nie pozwalające jeszcze na jednoznaczną ocenę. Kandydatami mogą być uczniowie, których aktywność własna czy osiągnięcia pozwalają przewidywać dobry rozwój, ale ze względu na wiek czy skalę osiągnięć, nie kwalifikują się do grupy podopiecznych.

W przypadku uzdolnień poznawczych (naukowych), oceniane jest zgłoszenie nowej osoby wraz z własną wypowiedzią o zainteresowaniach lub sprawozdanie osoby ubiegającej się ponownie o udział w programie. Jest ono przedstawiane do zaopiniowania specjalistom z poszczególnych dziedzin, współpracującym z Funduszem (w tym dawnym stypendystom Funduszu i osobom prowadzącym zajęcia z uczestnikami programu).

Każdy wniosek jest opiniowany przez co najmniej trzy osoby, w tym dwóch specjalistów w głównej dziedzinie zainteresowań. Wnioski w poszczególnych dziedzinach opiniowane są przez tych samych specjalistów. Osoba opiniująca wskazuje w której z 4 grup powinien się znaleźć zgłoszony uczeń: stypendystów, podopiecznych, kandydatów czy niezakwalifikowanych. Opiniujący może także wstrzymać się z wydaniem opinii.

Zespoły specjalistyczne ds. uzdolnień poznawczych (uzdolnienia ścisłe, przyrodnicze, humanistyczne i wielokierunkowe) otrzymują informacje o osobach zgłoszonych wraz ze wskazaniami i opiniami specjalistów oraz opiniami z zajęć i obozów Funduszu, w których zgłoszony uczestniczył. Zespół uzgadnia oceny indywidualne i typuje do poszczególnych grup większością głosów.

W przypadku uzdolnień plastycznych oceniane są przedstawione przez kandydata prace: 5 rysunków, 15 szkiców „szybkich” i 10 prac w dowolnej technice (malarstwo, rzeźba, grafika, fotografia), stanowiące wypowiedź artystyczną na dowolny temat (z potwierdzeniem przez szkołę lub opiekuna samodzielności ich wykonania). Prace ocenia Zespół specjalistyczny ds. uzdolnień plastycznych, złożony z artystów plastyków (w tym dawnych stypendystów Funduszu i osób prowadzących zajęcia z uczestnikami programu). Członkowie Zespołu otrzymują informacje o osobach zgłoszonych oraz oceniają dostarczone prace. Zespół uzgadnia oceny indywidualne i typuje do poszczególnych grup większością głosów.

W przypadku uzdolnień muzycznych podstawą oceny jest zgłoszenie. Powinno ono zawierać informacje o osiągnięciach oraz opinię nauczyciela głównego instrumentu. W przypadku uczniów uczestniczących już w programie, niezbędne jest także przedstawienie każdego roku do końca czerwca sprawozdania z całorocznej pracy.

Każdy wniosek jest opiniowany przez co najmniej trzy osoby, w tym dwóch specjalistów z danej dyscypliny artystycznej. Opiniujący nie może być nauczycielem zgłoszonego ucznia. Podstawą oceny w dziedzinie uzdolnień muzycznych są przede wszystkim znaczące osiągnięcia w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich. Zespół specjalistyczny ds. uzdolnień muzycznych otrzymuje informacje o osobach zgłoszonych wraz ze wskazaniami i opiniami specjalistów oraz opiniami z zajęć i obozów Funduszu. Zespół uzgadnia oceny indywidualne i typuje do poszczególnych grup większością głosów.

Propozycje Zespołów przedstawiane są Komisji Stypendialnej, która rozpatruje przypadki wątpliwe oraz ustala listę osób proponowanych do zakwalifikowania przez Zarząd Funduszu do grona stypendystów, podopiecznych i kandydatów.

Osoby zakwalifikowane do programu są informowane listownie o uzyskaniu statusu stypendysty lub, w pozostałych przypadkach, o przyjęciu do programu (status uczestnika programu). Osoby niezakwalifikowane do przyjęcia do programu w danym roku szkolnym są także informowane o tym fakcie drogą listowną.

Warszawa, wrzesień 2011