...
  • PL   EN

Propozycja stażu badawczego w Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CEPT) WUM

Polecamy staż w ciekawym miejscu! Naszych stypendystów zaprasza zespół dra hab. n. med. Pawła Włodarskiego z Laboratorium Zaawansowanych Biotechnologii w CEPT Warszawskiego Uniwesytetu Medycznego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa już 17 sierpnia.

Miejsce: Warszawski Uniwersytet Medyczny, CEPT, ul. Żwirki i Wigury (obok budynku Farmacji)
Kierownik zespołu: dr hab. n. med. Paweł Włodarski
Szef grupy studenckiej: Wiktor Paskal
Przewidywany czas realizacji stażu: 25.08-12.09.2014
Liczba miejsc: 2 osoby

Więcej informacji o zespole: sknwum.wix.com/hesa#!wlodarski/cjg9
Kontakt: wiktor.paskal@gmail.com
Projekt: Badanie zmian ekspresji onkomiR w preparatach raka prostaty o różnym stopniu progresji.

Cel: Wykazanie istotnych różnic w ekspresji miRNA w archiwalnych próbkach raka prostaty oraz zbadanie korelacji poziomu ekspresji wybranych miRNA ze stopniem zaawansowania choroby z uwzględnieniem różnicy pomiędzy tkanką zdrową a chorą poprzez izolację mikrodyssekcją laserową.

Aktualny stan wiedzy: Rak prostaty jest obecnie jednym z trzech najbardziej rozpowszechnionych nowotworów wśród mężczyzn w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Wczesne wykrycie i prawidłowa diagnoza są istotnymi czynnikami wpływającymi pozytywnie na przeżywalność i pełne wyleczenie pacjentów. Stąd też wyznaczanie nowych specyficznych markerów obecności i poziomu zaawansowania raka jest przedmiotem intensywnych badań. Cząstkami, o potencjalnym zastosowaniu w tych celach są miRNA. Te jednoniciowe odcinki RNA o długości 18-25 nukleotydów biorą udział w posttranslacyjnej regulacji ekspresji genów. Zmiany ekspresji tych niekodujących odcinków RNA mogą być powiązane z procesem transformacji nowotworowej oraz w zjawisku przerzutowania w raku prostaty i innych nowotworach. Wykazano istotne zmiany ilości wielu miRNA w raku prostaty nie mniej na szczególną uwagę zasługują miR -125b, -145. Heterogenność w obrębie guza jest wskazaniem do badania preparatów przy pomocy precyzyjnej izolacji transformowanych komórek metodą laserowej mikrodyssekcji. Liczne grupy badawcze wykorzystują tą metodę do precyzyjnego oznaczania ekspresji w różnych tkankach.

Techniki wykorzystywane w prowadzeniu badań:
– Laserowa mikrodyssekcja (LMD) – jedna z najnowocześniejszych technik, polegająca na wycinaniu pożądanych fragmentów preparatów tkankowych celem ich dalszej analizy. Jest ona nieoceniona szczególnie w przypadku heterogennego materiału np. raka prostaty.
– Barwienie histochemiczne, immunohistochemiczne
– Izolacja materiału RNA
– Analiza ekspresji miRNA przy pomocy qRT-PCR

Zadania i możliwości stażysty w projekcie:
– Wprowadzenie teoretyczne i praktyczne wykorzystania opisanych technik
– Asysta przy powyższych zadaniach
– Rozwój znajomości badanych zjawisk epigenetyki i biologii nowotworów
– Nabycie bądź rozwinięcie umiejętności korzystania z medycznych baz danych
– Nauka prezentacji wyników badań, prowadzenia zeszytu badań, dobrych zasad laboratoryjnych (GLP)

Oczekiwania wstępne:
– 2/3 klasa liceum
– Planowane podjęcie studiów medycznych
– Znajomość języka angielskiego na poziomie rozszerzonym
– Mile widziane osiągnięcia w konkursach tematyki biologicznej/chemicznej lub doświadczenie laboratoryjne
– Chęć podjęcia pracy przy projekcie
– W razie długoterminowej współpracy – gotowość do połączenia obowiązków szkolnych z pracą w laboratorium w rozsądnej i elastycznej formie

Informacje dodatkowe:
W ramach stażu możliwa jest też praca z pozostałymi członkami zespołu w ramach ich projektów. Większość z nich jest podobna metodycznie, ponadto stosujemy metody: PCR, mikroskopia konfokalna i fluorescencyjna, transfekcja komórek eukariotycznych, podstawowa inżynieria genetyczna, funkcjonalne badania ekspresji genetycznej – konstrukt lucyferazowy, Western Blot etc.
Istnieje możliwość kontynuowania współpracy podczas roku akademickiego/szkolnego – za porozumieniem stron
W razie owocnej współpracy i uzyskania wyników przewidujemy możliwość przedstawienia badań i projektu przez stażystów na konferencjach/konkursach prac młodych badaczy

Osoby zainteresowane stażem prosimy o przysłanie zgłoszenia do dnia 17 sierpnia na adres: ewa.chalupka@fundusz.org. Decyzja o zakwalifikowaniu osób na staż zostanie podjęta do 20 sierpnia.

Zgłoszenie powinno zawierać:

– dane personalne i kontaktowe
– klasa liceum
– planowany kierunek studiów
– osiągnięcia

Prosimy również odpowiedzieć na poniższe pytania:

1. Jak przebiega procedura przeprowadzenia klasycznego PCR oraz w jakim celu stosuje się ją w badaniach naukowych?
2. Dotychczasowe osiągnięcia i działalność naukowa?
3. Jakie masz plany na przyszłość? Dlaczego takie a nie inne?
4. Czy byłabyś/byłbyś zainteresowana/y długoterminową współpracą po stażu?