...
  • PL   EN

Na zgłoszenia czekamy każdej wiosny

 

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, plastycznych, baletowych i muzycznych, organizując sytuacje sprzyjające rozwojowi uzdolnień specjalnych.

Fundusz zapewnia bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, takich jak: obozy naukowe, staże badawcze, seminaria, organizuje warsztaty naukowe, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy; stypendystom pomaga też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, w obozach języków obcych.

Nowe wnioski o pomoc Funduszu powinny wpłynąć do Biura Funduszu wiosną każdego roku.

Pytania i wątpliwości można rozwiać telefonicznie (22 848 24 68) lub mailowo (rekrutacja@fundusz.org).

…a co dalej?

W przypadku uzdolnień naukowych kolejnym etapem jest napisanie szczegółowego sprawozdania. Prosimy także o przesłanie swoich prac (opracowań, prac badawczych, prób literackich). Warto też dołączyć kserokopie dyplomów z olimpiad i konkursów przedmiotowych, a także – rekomendację nauczyciela lub dyrekcji szkoły.

 

W przypadku uzdolnień plastycznych należy przedstawić do 31 lipca 5 rysunków, 15 szkiców „szybkich” i 10 prac w dowolnej technice (malarstwo, rzeźba, grafika) stanowiących wypowiedź artystyczną na dowolny temat (z potwierdzeniem przez szkołę samodzielności ich wykonania).

W przypadku uzdolnień muzycznych niezbędne jest przedstawienie wyników udziału w przesłuchaniach lub konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, a także opinii nauczyciela prowadzącego naukę na głównym instrumencie.

Uwaga:

zgłoszenie, wypowiedź, prace i dodatkowe dokumenty należy przesyłać w wersji elektronicznej. 

 

Wnioski wraz z całą dokumentacją dotyczącą pracy w zakresie zainteresowań są rozpatrywane w 4-stopniowej procedurze kwalifikacyjnej, w której uczestniczą specjaliści z poszczególnych dziedzin, pedagodzy i psycholodzy.

Podstawowym kryterium przyjęcia do Programu są wyniki pracy w zakresie zainteresowań. Ocena wniosków potrwa do września. O wynikach kwalifikacji poinformujemy w październiku. 

dowiedz się więcej: fundusz.org/rekrutacja