Na zgłoszenia czekamy każdej wiosny

 

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, plastycznych, baletowych i muzycznych, organizując sytuacje sprzyjające rozwojowi uzdolnień specjalnych.

Fundusz zapewnia bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, takich jak: obozy naukowe, staże badawcze, seminaria, organizuje warsztaty naukowe, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy; stypendystom pomaga też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, w obozach języków obcych.

Nowe wnioski o pomoc Funduszu powinny wpłynąć do Biura Funduszu wiosną każdego roku.

Pytania i wątpliwości można rozwiać telefonicznie (22 848 24 68) lub mailowo (rekrutacja@fundusz.org).

…a co dalej?

W przypadku uzdolnień naukowych kolejnym etapem jest napisanie szczegółowego sprawozdania. Prosimy także o przesłanie swoich prac (opracowań, prac badawczych, prób literackich). Warto też dołączyć kserokopie dyplomów z olimpiad i konkursów przedmiotowych, a także – rekomendację nauczyciela lub dyrekcji szkoły.

 

W przypadku uzdolnień plastycznych należy przedstawić do 31 lipca 5 rysunków, 15 szkiców “szybkich” i 10 prac w dowolnej technice (malarstwo, rzeźba, grafika) stanowiących wypowiedź artystyczną na dowolny temat (z potwierdzeniem przez szkołę samodzielności ich wykonania).

W przypadku uzdolnień muzycznych niezbędne jest przedstawienie wyników udziału w przesłuchaniach lub konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, a także opinii nauczyciela prowadzącego naukę na głównym instrumencie.

Uwaga:

zgłoszenie, wypowiedź, prace i dodatkowe dokumenty należy przesyłać w wersji elektronicznej. 

 

Wnioski wraz z całą dokumentacją dotyczącą pracy w zakresie zainteresowań są rozpatrywane w 4-stopniowej procedurze kwalifikacyjnej, w której uczestniczą specjaliści z poszczególnych dziedzin, pedagodzy i psycholodzy.

Podstawowym kryterium przyjęcia do Programu są wyniki pracy w zakresie zainteresowań. Ocena wniosków potrwa do września. O wynikach kwalifikacji poinformujemy w październiku. 

Reasumując: JAKIE SĄ TERMINY?

1. Należy wpisać dane kontaktowe nowych kandydatów w formularzu do 30 czerwca (lub przesłać nam je inną drogą, np. mailem)

2. Należy przesłać kompletny wniosek (list, prace, dyplomy, rekomendacje) do 15 lipca

3. Plastycy mają czas na dostarczenie oryginałów prac do 31 lipca

4. Wyniki rekrutacji ogłosimy na początku października

5. Pierwsze zajęcia rozpoczną się w listopadzie