...
  • PL   EN

Szkoła Letnia Collegium Invisibile

Szkoła Letnia Collegium Invisibile 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

W dniach 2-10 września w Ciążeniu nad Wartą razem z Collegium Invisibile zorganizowaliśmy dla naszych stypendystów kolejną edycję Szkoły Letniej. Głównymi dziedzinami w tym roku były filozofia, literatura i nauki medyczne. Szkoły Letnie organizujemy wspólnie z CI od 1999 roku.

Szkoła Letnia to odbywający się co roku obóz naukowy, podczas którego studenci Collegium Invisibile i stypendyści Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci spędzają razem inspirujący tydzień wypełniony nauką. Dzięki zajęciom i aktywnościom składającym się na intensywny program obozu uzdolnieni maturzyści z całej Polski mają okazję by poszerzyć swoje horyzonty oraz wykształcić umiejętności potrzebne podczas studiów. Dla studentów Collegium Szkoły Letnie stanowią z kolei szanse zdobycia pierwszych doświadczeń dydaktycznych oraz podzielenia się swoją pasją naukową z młodszymi kolegami i koleżankami.

Na program Szkoły Letniej składają się prowadzone przez studentów Collegium zajęcia warsztatowe, wygłaszane przez maturzystów referaty oraz wykłady gości. Często podczas szkoły organizowane są dodatkowe wydarzenia takie jak debaty czy wycieczki krajoznawcze.

Zajęcia warsztatowe przygotowują studenci Collegium Invisibile specjalizujący się w różnych dziedzinach nauk humanistycznych, społecznych oraz przyrodniczych. Studenci Collegium prowadzą zajęcia indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych. Zajęcia warsztatowe trwają co najmniej pięć godzin dziennie. Ponadto, każdego dnia uczniowie poświęcają część wieczora na przygotowanie się do zajęć. Dzięki małym grupom zajęcia mają prawdziwie seminaryjny charakter. Mają one na celu zgłębianie wybranych aspektów danej dziedziny oraz wprowadzenie uczestników w podstawy warsztatu naukowego i oswojenie ich z formą akademickiego seminarium.

Referaty przygotowują i wygłaszają uczestnicy. Każde wystąpienie trwa kwadrans i dotyczy dowolnie wybranej tematyki związanej z zainteresowaniami naukowymi uczestników. Wystąpienia prezentowane są wieczorami i poddawane pod dyskusję na forum Szkoły. Referentom, jeszcze przed przyjazdem na obóz, wyznaczani są indywidualni opiekuni – studenci Collegium – których zadaniem jest wsparcie w skonstruowaniu spójnego, jasnego i mieszczącego się w czasie wystąpienia. Praca nad referatami i ich publiczne wygłoszenie ma doskonalić potrzebną na studiach umiejętność rzetelnego i atrakcyjnego przedstawiania wyników swojej pracy. Celem tej części programu jest również usprawnienie kompetencji zabierania głosu w dyskusji i argumentowania przy zachowaniu reguł kulturalnej debaty.

Wykłady gości prowadzone są przez zaproszonych przez Collegium młodych naukowców oraz uznanych profesorów.