...
  • PL   EN

Polska Edycja EUCYS – laureatów poznamy 6 kwietnia!

Polska Edycja EUCYS – laureatów poznamy 6 kwietnia! 2250 2250 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
Przed nami finałowe sesje plakatowe konkursu Odkrycia – Polska Edycja EUCYS. 23 młodych naukowców z całej Polski przez dwa dni będzie wprowadzać jurorów w tajniki swoich badań, opowiadać o motywacjach i przeszkodach w realizacji projektu, w końcu – przekonywać o potencjale naukowym lub wdrożeniowym uzyskanych wyników. Laureatów poznamy w sobotę 6 kwietnia o godz. 18.00.

Uroczystość poprzedzi otwarta dla publiczności sesja plakatowa, podczas której będzie można poznać autorów finałowych prac i ich projekty. Zapraszamy od godziny 17.00. Werdykt Jury wyłoni m.in. skład reprezentacji Polski na międzynarodowe finały EUCYS, które odbędą się we wrześniu w Katowicach, w ramach obchodów Europejskiego Miasta Nauki.

Streszczenia finałowych prac znajdują się w KATALOGU ODKRYCIA 2024


Zwykle udział w konkursie naukowym to szansa na przywileje w rekrutacji na studia, możliwość startu w etapie międzynarodowym, a niekiedy także nagrody finansowe lub rzeczowe. Odkrycia dają to wszystko, ale co ważniejsze przynoszą też:

  • gwarancję rzetelnej oceny i wsparcia merytorycznego – od recenzji specjalistycznych, przez rozmowy z członkami jury, po konsultacje eksperckie dla autorów prac,
  • możliwość nawiązania cennych kontaktów naukowych wśród doświadczonych badaczy, ale także rówieśników z pasją,
  • satysfakcję i motywację do podążania obraną ścieżką naukową oraz do realizacji samodzielnych projektów badawczych.

Laureaci wcześniejszych edycji Odkryć właśnie te doświadczenia cenią najbardziej: „Dzięki EUCYS nauczyłem się dosłownie wszystkiego: hydrodynamiki, analizy danych, symulacji, przeprowadzania eksperymentów, ale przede wszystkim współpracy, umiejętności dyskusji, dążenia do postawionego celu, cieszenia się nauką i wspólnie przeżywaną przygodą” – wspomina młody fizyk Michał Bączyk, współautor projektu wyróżnionego I nagrodą główną w EUCYS 2015 w Mediolanie. Także dr Agata Karska, która otrzymała nagrodę specjalną podczas EUCYS 2005 w Moskwie twierdzi, że konkurs był dla niej ważnym doświadczeniem: „pozwolił mi poznać metody pracy badawczej oraz bardziej świadomie wybrać ścieżkę kariery”.

Sylwetki kilkorga laureatów z poprzednich lat znajdują się w zakładce ZACZYNALI OD EUCYS.

Prace zgłoszone do Polskiej Edycji EUYCS są niekiedy bardzo zaawansowane technologiczne lub zagłębione w wąskiej dziedzinie wiedzy, że bywają trudne do zrozumienia dla laików. Aby pomóc zrozumieć ich treść, a jednocześnie w pełni docenić walory naukowe i wysiłek młodych naukowców posłużymy się cytatami z recenzji, które od lat są ważnym elementem procedury konkursowej.

1. Laura Adamkiewicz – uczennica III klasy Sevenoaks School w Wielkiej Brytanii
Działanie statyn i flozyn na kardiomiocyty uszkodzone białkiem COVID Spike (medycyna)
W szczególności wartościowe są wyniki dotyczące wpływu białka kolca na badane komórki. Autorka stwierdza, że w jego obecności kardiomiocyty nie wykazywały różnic morfologicznych i znacznego wzrostu produkcji cytokin prozapalnych. To ważna informacja z punktu widzenia szczepień przeciw COVID-19, których antygenem jest właśnie białko kolca.

2. Stanisław Bektaş – uczeń III klasy International School of Schaffhausen w Szwajcarii
Synteza i zastosowanie „zielonego utleniacza” w postaci żelazianu(VI) potasu do unieszkodliwiania odpadów zawierających formaldehyd (środowisko)
Otrzymane wyniki mają duże znaczenie dla ochrony środowiska, ponieważ wykazały celowość rozcieńczania kąpieli przed zastosowaniem „zielonego utleniacza”, do czego można wykorzystać inne ścieki, powstające w procesie produkcyjnym. (…) zaproponowano algorytm postępowania z zużytymi kąpielami procesowymi, uwzgledniający poziom wstępnego zanieczyszczenia formaldehydem.

3. Karol Birecki – uczeń V klasy Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
Badanie wydajności foto-indukowanego wydzielania wodoru z ciekłej wody na różnych metalicznych katalizatorach dwuwartościowych jonów metali sprzężonych z dwuwymiarowymi materiałami węglowymi (chemia)
Praca dotyczy ważnych tak pod względem środowiskowym, jak i ekonomicznym aspektów otrzymywania wodoru. Wymierny efekt wiąże się wykazaniem efektywnego transportu elektronu od wzbudzonej cząsteczki barwnika do jonu metalu nieszlachetnego poprzez warstwę tlenku GO, RGO czy MXene.

4. Dominik Figurski – uczeń III klasy XIV LO. im. S. Staszica w Warszawie
Odbijanie ortocentrum (matematyka)
Praca opiera się na dość prostej obserwacji, że w każdym trójkącie ABC symetryczne odbicie ortocentrum (punktu przecięcia wysokości) względem prostej zawierającej bok, np. AB, leży na okręgu opisanym na ABC. Następnie autor tworzy „nowy” trójkąt z odbić ortocentrum względem 3 boków „starego” trójkąta i bada własności tak zdefiniowanego przekształcenia, jego iteracji, przekształcenia odwrotnego itd., wykazując przy tym dość standardowymi metodami kilka ciekawych faktów.

5. Olaf Geyderowicz – uczeń IV klasy 2 Społecznego LO im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie
Wpływ kwasu 1-naftylooctowego (NAA), kwasu indolilooctowego (IAA), a także ich kombinacji z 6- benzyloaminopuryną (BAP) na rizogenezę bezpośrednią z liści Valeriana officinalis L. var. „Lubelski” w kulturach in vitro (biologia)
Autor przeprowadził ciekawy eksperyment mający na celu indukowania w kulturach in vitro korzeni przybyszowych bezpośrednio z tkanki liści u Valeriana officinalis „Lubelski”.(…) Biorąc pod uwagę duże znaczenie badanego gatunku w farmakologii,
eksperymenty przeprowadzone przez Autora mogą mieć zastosowanie praktyczne.

6. Franciszek Hansdorfer – uczeń III klasy XIV LO. im. S. Staszica w Warszawie
Odwzorowania addytywne i geometria (matematyka)
Autor bardzo dobrze (…) omówił paradoksalne własności pewnych funkcji, które są zarazem bardzo proste, bo w pewnym sensie liniowe, i skomplikowane, bo w żadnym punkcie nie są ciągłe. Rozważanie zagadnień algebry w sposób geometryczny i odwrotnie może zaciekawić nawet czytelnika, który omawiane pojęcia w zasadzie dobrze zna, ale akurat z tej strony nigdy na nie nie spojrzał.

7. Róża Krzyżanowska – uczennica IV klasy VII LO im. J. Kusocińskiego w Bydgoszczy
Wpływ biotworzyw na wzrost roślin (środowisko)
Wysoko oceniam podjętą w projekcie tematykę badawczą. Zaprezentowana praca wpisuje się we współczesne, wieloaspektowe rozważania dotyczące możliwości odpowiedzi roślin na antropogeniczne czynniki oddziałujące na kiełkowanie nasion i kondycję roślin użytkowych. Wyniki doświadczeń wydają się obiecujące, a realizowane badania wstępne mają wartość naukową. Ponadto, badanie biotworzyw ma znaczenie aplikacyjne – są to bowiem materiały, dzięki którym można zaoszczędzić surowce – wykorzystując odnawialną biomasę.

8. Kamil Łaznowski, Magdalena Paczkowska i Alicja Stasierowska – uczniowie III klasy LO im. J. Korczaka w Więcborku     
Innowacyjny płatek żelowy do zastosowania przy schorzeniach śluzówki jamy ustnej (medycyna)
Zaproponowany hybrydowy płatek polimerowy zawierający substancję czynną pochodzenia naturalnego jest nowatorską koncepcją o znaczącym potencjale wdrożeniowym. Jest to o tyle istotne, że problemy schorzeń błony śluzowej jamy ustnej są powszechne, a obecne na rynku rozwiązania nie zawsze spełniają oczekiwania osób nimi dotkniętych. Na dużą pochwałę zasługuje opracowanie i wykorzystanie autorskiej metody badania adhezji płatków.

9. Maciej Matuszczak – uczeń IV klasy II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
Wpływ wieku na ekspresję genów u ludzi (Homo sapiens) w komórkach skóry wystawionych na działanie słońca (biologia)
Analiza wykazała, że starzenie indukuje w badanych komórkach zróżnicowaną ekspresję genów związanych z organizacją macierzy zewnątrzkomórkowej, różnicowaniem komórek naskórka, reakcją zapalną z udziałem chemokin, organizacją cytoszkieletu, transportem transbłonowym i metabolizmem. Przeprowadzone badania wpisują się w szeroko pojętą biostatystykę z wykorzystaniem elementów bioinformatyki i biologii obliczeniowej.

10. Jan Mikołajczyk, Robert Miśkiewicz i Paweł Skrzypkowski – uczniowie i absolwent III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
Singo: Dron do pomiaru wysokości śniegu w regionach polarnych (inżynieria)
Projekt jest innowacyjny. Autorzy budują dron o parametrach jakich nie posiadają obecnie istniejące, wyposażają go w urządzenia pomiarowe i tworzą system adaptacyjny pozwalający na współpracę wszystkich elementów systemu i zapis wykonywanych pomiarów.
Problematyka szacowania grubości pokrywy śnieżnej oraz ekwiwalentu wodnego śniegu za pomocą metod teledetekcji jest aktualna. Informacje o wysokości pokrywy śnieżnej oraz zapasie wody w śniegu są ważne nie tylko z hydrologicznego punktu widzenia (m.in. szacowanie ryzyka wystąpienia powodzi o genezie roztopowej), ale też z perspektywy ratownictwa górskiego (ocena zagrożeń związanych ze śniegiem). Możliwość pozyskania ww. danych w obszarach trudno dostępnych (szeroko pojęte regiony zimne, w tym polarne) daje szanse na prowadzenie badań w dotąd nieeksplorowanych miejscach, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa personelu.

11. Piotr Olbryś – uczeń IV klasy XIV LO. im. S. Staszica w Warszawie
Poszukiwanie organicznych katod opartych na pireno-4,5,9,10-tetraonie metodami DFT (chemia)
Autor przedstawia nowatorskie badania dla dwudziestu cząsteczek organicznych, których częścią wspólną jest szkielet piren-4,5,9,10-tetraonu, a które mogą mieć potencjalne zastosowanie w katodach organicznych [do akumulatorów litowo-jonowych]. Wybór cząsteczek jest bardzo trafiony, bowiem zastąpienie węgla trzema heteroatomami tj.: siarką, azotem i tlenem powoduje, że w badanych pochodnych pojawiają się pierścienie ważnych i powszechnych w chemii organicznej związków tj.: tiofenu, pirolu, pirydyny itp. – co już samo w sobie służy powiększeniu wiedzy na temat pochodnych tych związków.

12. Jakub Pawlak – absolwent III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni
Globalna metoda Eulera przybliżania rozwiązań autonomicznych równań różniczkowych pierwszego rzędu i jej analog w przestrzeniach liniowych (matematyka)
Autor przedstawia pewną iteracyjną metodę przybliżonego rozwiązywania równań różniczkowych określonego typu. Przeprowadzona jest szczegółowa analiza zbieżności tej metody przy użyciu dość zaawansowanych metod analitycznych. Podejście to, jak podkreśla sam autor, jest uogólnieniem klasycznej metody Eulera, jednak opanowanie i skuteczne użycie wszystkich użytych w pracy pojęć stawia pracę blisko poziomu pracy licencjackiej.

13. Piotr Romanowski – uczeń IV klasy LO im. Władysława Jagiełły w Płocku
Analogia hydrauliczna obwodów elektrycznych i wykorzystanie równań telegrafistów w układach hydraulicznych (fizyka)
Autor postawił przed sobą intersujący problem naukowy. Sprawdził on w jakim stopniu analogie hydrodynamiczne zjawisk związanych z przepływem prądu działają w przypadku propagacji impulsów w wodzie. Korzystając z literatury przedstawił problem od strony teoretycznej, a następnie zaprezentował wyniki zaprojektowanego przez siebie eksperymentu, komentując krytycznie ich zgodność z teorią. Osiągnięcie jest interesujące i może stanowić podstawę dalszych badań.

14. Diana Serjant i Kornelia Wieczorek – uczennice LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
Rhziobiotic – innowacyjny nawóz niepowodujący eutrofizacji wód i umożliwiający kontrolę etylenu u roślin (środowisko)
Autorki podkreślają, że mają na celu nie tylko stworzenie produktu komercyjnego, ale również i ochronę wód powierzchniowych przez skutkami spływów obszarowych z pól uprawnych. Podjęcie takiego rodzaju eksperymentu wymagało poświęcenie i zaangażowania. Produkt uzyskany w wyniku badań w postaci bio-nawozu ma potencjał aplikacyjny.

15. Adam Sienkiewicz – uczeń II klasy II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Charakterystyka przestrajalnych mikrownęk optycznych wydrukowanych w technologii 3D i dwufotonowo wzbudzanej fluorescencji w nich (fizyka)
Tematyka recenzowanego projektu jest jak najbardziej aktualna – jest realnym wyzwaniem naukowym, a proponowane usprawnienia mogą mieć pozytywne konsekwencje dla badań realizowanych w późniejszym czasie z wykorzystaniem zoptymalizowanego układu pomiarowego. Autor pracy zaprojektował oraz wykonał metodą druku 3D uchwyty na zwierciadła celem konstrukcji przestrajalnej mikrownęki optycznej. Wykorzystane uchwyty zostały wykorzystane do zestawienia mikrownęki, którą wstępnie scharakteryzowano używając do tego eksperymentu transmisji dla wnęki pustej oraz dwufotonowej fluorescencji, w przypadku wnęki wypełnionej roztworem rodaminy.

16. Zofia  Urbaniec – uczennica 8 klasy Międzykulturowej Szkoły Podstawowej „Otwarty Świat” im. F. Chopina w Krakowie
Prawa człowieka w świadomości społeczeństwa (nauki społeczne)
Autorka połączyła teoretyczne opracowanie tematu z badaniami o charakterze empirycznym, które zostały zaprojektowane i przeprowadzone w sposób świadczący o dużej samodzielności i dojrzałości. Część teoretyczna wskazuje na analityczny talent Autorki i stanowi doskonały wstęp do badań empirycznych, na podstawie których sformułowane zostały oryginalne wnioski. Opracowane przez Autorkę ankiety objęły uczestników z różnych krajów i w różnym wieku. Niewątpliwym osiągnięciem pracy jest ustalenie, że wciąż – mimo postępu cywilizacyjnego – brak jest dobrze ugruntowanych podstaw ochrony praw człowieka. Autorka podkreśla wagę czynników wpływających na stopień przestrzegania praw człowieka – kulturę, ekonomię, edukację, system polityczny czy działalność NGO, wskazuje też kierunki dla dalszych twórczych badań, np. dotyczących wpływu szkoleń z zakresu praw człowieka na popularyzację wiedzy na ten temat.

17. Aleksander Zieliński – uczeń II klasy Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej
Wpływ możliwości blokowania patogenezy chorób autoimmunologicznych za pomocą nowo zaprojektowanych domen Fab przeciwciał anty-Baff, anty-April (biologia)
Projekt ma charakter teoretyczny, interdyscyplinarny, utylitarny i dedykowany jest projektowaniu nowych leków biologicznych do zwalczania schorzeń autoimmunologicznych. Autor wykorzystuje narzędzia obliczeniowe powszechne w środowiski akademickim, z biegłością która jest imponująca zważywszy na jego wiek. Osiągnieciem naukowym Autora jest wymodelowanie nowych przeciwciał wykazujących powinowactwo do cytokin BAFF i APRIL. W kontekście wielu chorób autoimmunologicznych takie poszukiwania i badania są bardzo uzasadnione i potrzebne.

18. Jakub Zieliński – uczeń IV klasy IV LO im. T. Kościuszki w Toruniu
Struktura uogólnionych sit i ciągów flawiuszowskich (matematyka)
Prostota [zaproponowanych rozwiązań] i pomysł zastosowania znanych szczepów bakteryjnych do nietypowych matryc roślinnych może zachęcić potencjalnych producentów przemysłowych do realizacji projektu w ramach wdrożenia.

Konkurs UE dla Młodych Naukowców (European Union Contest for Young Scientists  – EUCYS) skupia młodzież zainteresowaną nauką z kilkudziesięciu krajów. Polska edycja EUCYS organizowana jest od 1995 roku przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci.

Do Odkryć przyjmowane są prace teoretyczne lub doświadczalne z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych oraz społecznych, a także projekty techniczne. Badania muszą być zrealizowane przez uczniów przed zakończeniem edukacji na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Mogą być prowadzone indywidualnie lub w dwu- i trzyosobowych zespołach.


Patronat honorowy:


Organizację EUCYS w Polsce
wspiera:

Huawei

Patroni medialni: