Na zgłoszenia czekamy każdej wiosny

 

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, plastycznych, baletowych i muzycznych, organizując sytuacje sprzyjające rozwojowi uzdolnień specjalnych i rozwojowi ogólnemu.

 

Nasze stowarzyszenie nie udziela pomocy pieniężnej o charakterze socjalnym – nominacje Funduszu są przyznawane osobom, które mają znaczące osiągnięcia i chcą pracować nad swoim rozwojem. Fundusz zapewnia bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, takich jak: obozy naukowe, staże badawcze, seminaria, organizujewarsztaty naukowe, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy; stypendystom pomaga też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, w obozach języków obcych.

Nowe wnioski o pomoc Funduszu powinny wpłynąć do Biura Funduszu wiosną każdego roku. Mogą być złożone przez każdą instytucję czy osobę, również przez bezpośrednio zainteresowanego.

Pytania i wątpliwości można rozwiać telefonicznie (22 848 24 68, 848 23 98) lub mailowo (rekrutacja@fundusz.org).

…a co dalej?

W przypadku uzdolnień naukowych kolejnym etapem jest napisanie szczegółowego sprawozdania. Prosimy także o przesłanie swoich prac (opracowań, prac badawczych, prób literackich). Warto też dołączyć kserokopie dyplomów z olimpiad i konkursów przedmiotowych, a także – rekomendację nauczyciela lub dyrekcji szkoły.

Na komplet dokumentów czekamy do 10 lipca.

Muzycy, plastycy i tancerze nie muszą pisać sprawozdania.

W przypadku uzdolnień plastycznych należy przedstawić do 31 lipca 5 rysunków, 15 szkiców „szybkich” i 10 prac w dowolnej technice (malarstwo, rzeźba, grafika) stanowiących wypowiedź artystyczną na dowolny temat (z potwierdzeniem przez szkołę samodzielności ich wykonania).

W przypadku uzdolnień muzycznych niezbędne jest przedstawienie wyników udziału w przesłuchaniach lub konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, a także opinii nauczyciela prowadzącego naukę na głównym instrumencie.

Uwaga:

sprawozdanie, prace i dodatkowe dokumenty należy przesyłać wyłącznie tradycyjną pocztą na adres naszego biura:

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
ul. Pasteura 5a, 02-093 Warszawa

 

Wnioski wraz z całą dokumentacją dotyczącą pracy w zakresie zainteresowań są rozpatrywane w 4-stopniowej procedurze kwalifikacyjnej, w której uczestniczą specjaliści z poszczególnych dziedzin, pedagodzy i psycholodzy.

Podstawowym kryterium przyjęcia do Programu są wyniki pracy w zakresie zainteresowań. Ocena wniosków potrwa do września. O wynikach kwalifikacji poinformujemy w październiku. 

Reasumując: JAKIE SĄ TERMINY?

1. Należy wpisać dane kontaktowe nowych kandydatów w formularzu do 25 czerwca (lub przesłać nam je inną drogą, np. mailem)

2. Należy przesłać tradycyjną pocztą kompletny wniosek (list, prace, dyplomy, rekomendacje) do 10 lipca

3. Plastycy mają czas na dostarczenie oryginałów prac do 31 lipca

4. Wyniki rekrutacji ogłosimy na początku października

5. Pierwsze zajęcia rozpoczną się w listopadzie